zamknij Serwis uzywa plikow cookies w celu identyfikacji i konfiguracji uzytkownika, sesji, statystyk.

Polish English French German Italian Russian Spanish

§ 1

Strony umowy sprzedaży zawieranej na odległość

1. Kupującym w sklepie internetowym „Porcelanowa Wyspa” określamy stronę dokonującą zakupów towrów lub artykułów.

a. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej albo przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. Nr 173, poz. 1807).

b. Sklepem internetowym „Porcelanowa Wyspa” określamy witryny/strony i subwitryny/substrony internetowe domen www.porcelanowawyspa.pl, www.porcelanowawyspa.com, www.porcelanowawyspa.eu, zarejestrowanych na firmę Z.P.H. "MISA" STANISŁAW MAZURKIEWICZ z siedzibą przy ul:E.Orzeszkowej 1,05-420 Józefów, NIP 666-101-85-08, REGON 016235660 .

2. Sprzedawcą (Sprzedającym) towarów i artykułów znajdujących się w sklepie internetowym „Porcelanowa Wyspa” jest firma Z.P.H. "MISA" STANISŁAW MAZURKIEWICZ z siedzibą przy ul:E.Orzeszkowej 1,05-420 Józefów, NIP 666-101-85-08, REGON 016235660 .

3. Adres do korespondencji Sprzedawcy: Z.P.H. "MISA" STANISŁAW MAZURKIEWICZ , ul:E.Orzeszkowej 1,05-420 Józefów, NIP 666-101-85-08, REGON 016235660 .

§ 2

Przedmiot umowy sprzedaży zawieranej na odległość

1. Przedmiotem umowy w sklepie internetowym „Porcelanowa Wyspa” są towary uwidocznione na witrynach/stronach i subwitrynach/substronach domen internetowych: www.porcelanowawyspa.pl, www.porcelanowawyspa.com, www.porcelanowawyspa.eu, w chwili składania oferty kupna towaru, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Cena nie obejmuje zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu.

3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją Producenta.

4. Oferowane towary/produkty są zgodne ze specyfikacją deklarowaną przez Producenta danego towaru, określoną w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materiałów informacyjnych.

5. Niektóre z prezentowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca nie jest związany ofertą kupna, a Kupujący składający ofertę zakupu jest informowany o tym fakcie przez Sprzedawcę w drodze odpowiedniego komunikatu.

6. Sprzedaż w sklepie internetowym „Porcelanowa Wyspa” możliwa jest jedynie w granicach terytorialnych Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Treść oraz zawartość stron/witryn oraz substron/subwitryn internetowych domen www.porcelanowawyspa.pl, www.porcelanowawyspa.com, www.porcelanowawyspa.eu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa handlowego i innych regulacji prawnych, lecz traktowane jest wyłącznie informacyjnie oraz jako zaproszenie do zawarcia umowy.

§ 3

Oferta kupna. Zawarcie umowy sprzedaży.

1. Ofertę kupna można złożyć korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na stronach/witrynach oraz substronach/subwitrynach domen internetowych www.porcelanowawyspa.pl, www.porcelanowawyspa.com, www.porcelanowawyspa.eu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Sprzedawca zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkie straty wynikłe z powodu czasowej przerwy w działaniu, jak również nieprawidłowego lub wadliwego funkcjonowania systemu informatyczno-komputerowego czy też ogólnoświatowej sieci informatycznej Internet, który obsługuje pracę sklepu internetowego „Porcelanowa Wyspa”.

3. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący zobligowany jest dochować należytej staranności związanej z jego wypełnieniem. W szczególności dane podawane przez Kupującego muszą być prawdziwe, jak również muszą umożliwiać Sprzedawcy wykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży na odległość. Brak dochowania w tym zakresie należytej staranności obciąża Kupującego i może rodzić po jego stronie obowiązek natury odszkodowawczej, który wyznaczają koszty przewozu, wezwania do zapłaty w wysokości 50 zł oraz inne uzasadnione koszty, które zostały poniesione przez Sprzedawcę w celu realizacji danego zamówienia.

4. Na skutek złożenia przez Kupującego oferty kupna, system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego.

5. Otrzymane przez Kupującego potwierdzenie złożenia oferty kupna, o którym mowa ust. 4 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter informacyjny i nie wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych w odniesieniu do Sprzedawcy.

6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego kolejnej wiadomości e-mail, w ramach której Sprzedawca jednoznacznie potwierdza przyjęcie oferty kupna, szczegółowo określa przedmiot zamówienia Kupującego, jak również informuje Kupującego o sposobie i terminie jego realizacji. W razie odmowy przyjęcia oferty Kupna przez Sprzedawcę nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

7. Złożenie oferty kupna związane jest z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT lub Paragonu bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

§ 4

Formy płatności

1. Zapłata ceny za towar może być dokonana przez Kupującego w następujący sposób:

a. za pobraniem - zapłata do rąk Kuriera przy odbiorze przesyłki,

b. przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy - zapłata przed wysyłką towaru.

c. przy odbiorze osobistym w siedzibie hurtowni.

§ 5

Realizacja zamówienia. Dostawa towaru.

1. Przewidywalny termin realizacji danego zamówienia wynosi 7 dni roboczych,

2. Przez realizację danego zamówienia należy rozumieć czasookres od momentu zawarcia umowy sprzedaży na odległość (§ 3 ust. 6) do chwili wydania towaru do rąk Przewoźnika.

3. W przypadkach uzasadnionych termin określony w § 5 ust. 1 może ulec przedłużeniu. W takiej sytuacji Kupujący jest niezwłocznie informowany w drodze e-mailowej o najbliższym możliwym terminie dostawy towaru.

4. Dostawa towaru następuje za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika.

5. Towary nieprzekraczające wagi gabarytowej 30 kg są dostarczane przez Przewoźnika „pod drzwi” Kupującego. Towary powyżej 30 kg nie są wnoszone przez Przewoźnika, lecz przekazywane w granicach posesji.

6. Sprzedawca nie odpowiada za utratę, ubytek wartości towaru, jak również za ewentualne jego uszkodzenia powstałe od momentu wydania towaru Przewoźnikowi.

7. Na Kupującym spoczywa obowiązek ustalenia stanu faktycznego przesyłki doręczanej przez Przewoźnika w momencie odbioru.

8.Przy odbiorze przesyłki, każdorazowo po stronie Kupującego leży powinność sprawdzenia opakowania przesyłki. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Sprawdzić taśmy i plomby zabezpieczające przesyłkę. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania lub zabezpieczeń przesyłki, czy też innych nieprawidłowości należy odmówić przyjęcia przesyłki i podjąć wszelkie czynności zmierzające do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika, w szczególności Kupujący w obecności przedstawiciela Przewoźnika powinien ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz złożyć u Przewoźnika reklamację.Należy również skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

9. Niedochowanie przez Kupującego należytej staranności przy odbiorze towaru powoduje powstanie negatywnych skutków prawnych jedynie po stronie Kupującego.

10. Sprzedawca nie odpowiada za nienależyte wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu, jak również za opóźnienia związane z przewozem.

11. Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem profesjonalnego Przewoźnika ponosi Kupujący.

12. Opłata za dostawę towaru jest zróżnicowana, zaś jej wysokość uzależniona od wagi i rozmiarów oraz ilości zamawianego towaru. O wysokości zryczałtowanej opłaty tytułem przewozu Kupujący jest informowany przy składaniu oferty kupna towaru. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu towaru.

13. Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru.

14. Po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą, Kupujący może odebrać towar osobiście lub przez uprawnionego przedstawiciela w punkcie sprzedaży bezpośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 4.

15. Nieodebranie towaru zakupionego w sklepie internetowym „Porcelanowa Wyspa” wysłanego za pośrednictwem Przewoźnika wywołuje obowiązek prawny zapłaty przez Kupującego kwoty odpowiadającej dwukrotnej równowartości kosztów przewozu za zamówiony towar, podanych przy składaniu zamówienia.

16. W przypadku opisanym w § 5 ust. 15, Kupujący może za zgodą Sprzedawcy odstąpić od umowy pod warunkiem, że zwrócony towar nie został uszkodzony i nadaje się do dalszej sprzedaży oraz w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie zapłaci kwotę, o której mowa w § 5 ust. 15.

§ 6

Reklamacje

1. W razie ujawnienia się jakiejkolwiek wady towaru, Kupujący może złożyć stosowne zgłoszenie reklamacyjne w jedynym z autoryzowanych punktów serwisowych Producenta/Importera na terenie Polski. Wykaz adresów autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski znajduje się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej danego Producenta/Importera towaru.

2. Zgłoszenie reklamacyjne może również zostać złożone bezpośrednio u Sprzedawcy.

3. W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Kupujący składa zgłoszenie reklamacyjne w formie elektronicznej, kierując je na adres e-mailowy Kupujący Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. E-mail Kupującego zawierający zgłoszenie reklamacyjne powinien zawierać co najmniej następujące informacje i ustawienia:

a. imię i nazwisko kupującego,

b dane kontaktowe

c. nazwę towaru;

d. datę nabycia towaru;

e. numer zamówienia;

e. szczegółowy opis wady towaru;

f. chwilę powstania wady towaru.

g. automatyczny wymóg potwierdzenia odbioru i odczytania;

5. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący informowany jest w drodze e-mailowej najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

6. Złożenie zgłoszenia reklamacyjnego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego na potrzeby postępowania reklamacyjnego.

§ 7

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania w tym zakresie przyczyny odstąpienia. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie.

2. Termin dla odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej wynosi 10 dni roboczych i liczy się od momentu odebrania towaru.

3. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:

a. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

b. świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu, w szczególności w przypadkach zamówień realizowanych na specjalne zamówienie Kupującego lub ściśle związanych z jego osobą,

c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

d. osobistego lub przez uprawnionego przedstawiciela Kupującego odbioru zakupionego towaru w punkcie sprzedaży bezpośredniej, o którym mowa w § 1 ust. 4.

4. Zwrot towaru konsumenckiego powinien nastąpić w stanie nieuszkodzonym i niezmienionym.

5. Jeżeli w wyniku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży konsumenckiej okaże się, że towar jest zniszczony lub w jakikolwiek inny sposób obniża jego wartość na skutek okoliczności za które Kupujący ponosi odpowiedzialność, Sprzedawca może domagać od Kupującego się stosownego odszkodowania.

6. Kupujący korzystający z ustawowego prawa odstąpienia od umowy powinien dostarczyć Sprzedawcy towar na adres: Z.P.H. "MISA" STANISŁAW MAZURKIEWICZ , ul:E.Orzeszkowej 1,05-420 Józefów, jednocześnie zwracając dowód zakupu, kartę gwarancyjna oraz inne przedmioty, które otrzymał od Sprzedawcy w wyniku wykonania danej umowy.

7. Sprzedawca dokonuje na rzecz Kupującego zwrotu kwoty pieniężnej równej cenie zwracanego towaru w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Kupującego podpisanej przez niego faktury korygującej, po uprzednim zwrocie zakupionego towaru. Zwrot kwoty pieniężnej równej cenie zwracanego towaru następuje na rachunek bankowy podany przez Kupującego albo w drodze przekazu pocztowego, wysłanego na adres wskazany w zamówieniu.

8. Poniesione przez Kupującego koszty odesłania towaru do Sprzedawcy, jak również uprzednio poniesione koszty przesyłki towaru do Kupującego, nie podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę i obciążają wyłącznie Kupującego.

§ 8

Dowód zakupu.

1. Do każdego towaru zakupionego w sklepie internetowym „Porcelanowa Wyspa”dołączany jest dowód zakupu, faktura VAT lub Paragon, zgodnie z życzeniem Kupującego na zasadach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami prawa handlowego i innymi regulacjami formalno-prawnymi oraz warunkami niniejszego regulaminu.

§ 9

Recycling

1. Stosownie do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.

2. Sprzęt można dostarczyć osobiście do punktu sprzedaży bezpośredniej na adres: Z.P.H. "MISA" STANISŁAW MAZURKIEWICZ , ul:E.Orzeszkowej 1,05-420 Józefów. W innym przypadku Sprzedawca odbierze go od Kupującego za pobraniem opłaty z tytułu przewozu zużytego towaru.

3. Opłata, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu uzależniona jest od wagi zużytego towaru. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Sprzedawca.

§10

Postanowienia końcowe

1. Składając ofertę kupna Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin.

2. Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

3. Sprzedawca zapewnia, że bezustannie dokłada należytej staranności, aby treść stron sklepu internetowego „Porcelanowa Wyspa” jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości oraz potrzebom Kupującego.

4. Stosowanie do brzmienia § 2 ust. 7 ewentualne błędy w aktualizacji cen towaru nie mogą stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec Sprzedawcy.

5. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Z.P.H. "MISA" STANISŁAW MAZURKIEWICZ , ul:E.Orzeszkowej 1,05-420 Józefów danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).

6. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przesyłanie mu na adres poczty elektronicznej informacji handlowych i reklamowych przez Z.P.H. "MISA" STANISŁAW MAZURKIEWICZ, ul:E.Orzeszkowej 1 ,05-420 Józefów oraz inne podmioty prawa handlowego, bezpośrednio współpracujących z Sprzedającym w tym zakresie (odnosi się do informacji handlowej i reklamowej również podmiotu współpracującego).

7. Sprzedawca zwolniony jest od jakiejkolwiek odpowiedzialności formalno-prawnej, czy też roszczeń i odszkodowań za szkody oraz uszczerbki na zdrowiu powstałe na skutek wad ukrytych, nieprawidłowego, czy też nie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania towarów i artykułów zakupionych przez Kupującego w sklepie internetowym Porcelanowa Wyspa”.

 

ul. E. Orzeszkowej 1
05-420 Józefów

+48 509 859 290
+48 509 859 291
tel/fax +48 22 7895654

info@porcelanowawyspa.plkontakt
ZŁÓŻ ZAMOWIENIE PRZEZ TELEFON
+48 509859290
lub
+48 227895654